MOMS-fritagelse ved “anden egentlig sundhedspleje”

PT Danmark har været i dialog med SKAT’s eksperter om, hvordan man kan blive momsfritaget under momslovens paragraf om “anden egentlig sundhedspleje”. Vi har tidligere beskrevet hvordan man ved at gennemgå en relevant uddannelse og efterfølgende registrering som Registreret Alternativ Behandler. En anden vej er ved at søge om momsfritagelse ifm. med “anden egentlig sundhedspleje”.

Momsfritagelse kan synes som en kompleks og uoverkommelig proces, men med din støtte til PT Danmark kan vi øge chancerne for at få momsfritaget personlig træning som en sundhedsydelse. Vi arbejder hen imod en løsning, der minder om den for Registrerede Alternative Behandlere (RAB). Derfor er det essentielt, at du som personlig træner melder dig ind og støtter vores indsats, så vi sammen kan nå i mål. Dette styrker vores fælles stemme og øger chancerne for en succesfuld ændring.

Tilmeld dig [HER].

De aktuelle forudsætninger for momsfritagelse (ikke nemt)
Der er to forudsætninger for at kunne være berettiget til denne momsfritagelse: Dels et krav til at ydelsen skal kunne karakteriseres som en behandling og dels at den person der skal levere ydelsen har modtaget bestemt, relevant undervisning.

Behandlingskravet
SKAT skriver om behandlingskravet:

Vedrørende behandlingskravet bemærkes det, at det kun er ydelser, der har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller      sundhedsmæssige uregelmæssigheder(anomalier), der er omfattet af momsfritagelsen. Som eksempler på sygdomme, eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder   kan nævnes, allergi, astma, smerter, fobier, depressioner, myoser, rygsmerter mv.

Behandlinger inden for livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation, drømmetydning, clairvoyance, mv. kan ikke momsfritages.

 
Hvad der ligger under “mv” her er ret interessant for en personlig træner. Smerter er specifikt nævnt, mens vægttab, bedre kondition, lavere blodtryk, bedre insulinfølsomhed osv ikke er nævnt. Det betyder ikke nødvendigvis at de ikke kan godkendes, blot at det ikke har været prøvet endnu. Men det er formentlig en udfordring for forløb, der udelukkende eller primært skal påvirke folks udseende.

Uddannelseskravet
SKAT har nogle mere konkrete beskrivelser af uddannelseskravet, som vi har samlet sammen herunder: 

2.1. Uddannelseskrav
Hvis en behandler ikke har en autorisation, så er det en forudsætning for at opfylde uddannelseskravet i relation til en momsfritagelse, at behandleren har gennemgået et uddannelsesforløb bestående af minimum 660 undervisningstimer, hvoraf følgende som minimum skal indgå:

• Anatomi/fysiologi 200 undervisningstimer  
• Sygdomslære/farmakologi 100 undervisningstimer  
• Den primære behandlingsform 250 undervisningstimer  
• Klinikvejledning/klientbehandling 10 undervisningstimer  
• Øvrig sundhedsfaglig undervisning 100 undervisningstimer
… 

Alle undervisningstimerne skal være relevante for behandling eller forebyggelse af sygdomme. Det betyder, at eksempelvis undervisning i mersalg, salgspsykologi, markedsføring, personlighedsudvikling mv. ikke kan falde ind under ovennævnte kategorier.

Det er endvidere en forudsætning, at alle undervisningstimerne skal være rettet mod det formål, at der opnås et højere fagligt niveau for kursisten. Eksempelvis kan gennemførelsen af det samme kursusmodul på 25 undervisningstimer to gange ikke medregnes med 50 undervisningstimer, men alene 25 undervisningstimer
.… 

Kravet om minimum 660 undervisningstimer kan også opfyldes ved at supplere et uddannelsesforløb med ekstra kurser fra andre uddannelsesinstitutioner. Det er også muligt, at stykke et helt uddannelsesforløb sammen af kurser udbudt af forskellige uddannelsesinstitutioner. Når denne metode anvendes gælder der følgende betingelser for at sikre, at der opnås de nødvendige faglige kvalifikationer:

den samlede uddannelse skal repræsentere et progressivt forløb, hvor ingen kurser med samme faglige indhold kan indgå mere end én gang

hvert enkelt kursus skal afsluttes med en eksamen

2.1.3. Undervisningstimer
Alle undervisningstimer i relation til opfyldelsen af uddannelseskravet skal være på mindst 45 minutter. Det bemærkes endvidere, at der i et uddannelsesforløb med eksempelvis undervisning fra kl. 8 til kl. 16 maksimalt kan være 8 undervisningstimer pr. dag, da der for hver undervisningstime fragår 15 minutter til pauser.

2.1.4. Eksamen
Er der tale om et uddannelsesforløb på samme uddannelsesinstitution, skal alle større, selvstændige fag afsluttes med en eksamen. I relation til kravet om minimum 660 undervisningstimer betyder det, at der mindst skal afholdes selvstændig eksamen i fagene anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi og den primære behandlingsform.

Er der tale om supplerende kurser eller en sammenstykning af forskellige kurser, skal hvert enkelt kursus afsluttes med en eksamen. Omfanget af de afholdte eksamener skal stå i rimeligt forhold til fagets/kursets faglige omfang. 

Alle eksamener skal være bestået.

2.1.5. E-learning/selvstudier
Undervisningstimerne kan godkendes når disse tages ved e-learning. Det er dog en forudsætning herfor, at: 

• alle fagene afsluttes med eksamen, som skal tages ved personligt fremmøde. Se også 2.1.4 Eksamen
• fagene ikke har et sådant indhold af praktiske øvelser, at e-learning er åbenlyst uegnet til formålet
• Ingen af de angivne uddannelseskrav vil kunne opfyldes ved uddannelse i form af selvstudier.

Ud fra disse specifikationer ville en professionsbachelor i sundhed og ernæring, eller en bachelor i idræt suppleret med en personlig træner uddannelse formentlig være kvalificeret, lidt afhængig af hvordan fagene lige passer.

Det praktiske

For at opnå momsfritagelse skal man søge i forbindelse med lønsumsregistrering hos Skat, hvor der under selve processen er mulighed for at indsende den nødvendige dokumentation.

Behandleren skal kunne dokumentere sin deltagelse i uddannelsen, angive uddannelsesstedet, hvad uddannelsen har omfattet, hvor mange lektioner der har været og i hvad, samt uddannelsens omfang og dokumentation for bestået eksamen. Det samlede antal lektioner og deres indhold skal opfylde de specificerede krav.

For mange vil det kræve, at de gennemgår deres kursusbeviser for at sikre, at timeantal og indhold er korrekt specificeret. Hvis dette ikke er tilfældet, bør man få det ajourført hos sin uddannelses- eller kursusudbyder.

PT Danmark arbejder for at lette processen ved at kæmpe for en generel momsfritagelse af personlig træning som en sundhedsydelse, ligesom det er tilfældet med ordningen for Registrerede Alternative Behandlere (RAB). Dette ville undgå den komplekse og individuelle ansøgningsproces, der kræver videregående sundhedsfaglig uddannelse—en typisk PT-uddannelse er ikke tilstrækkelig—og lønsumsregistrering.

Støt sagen ved at melde dig ind i PT Danmark! Ved at blive medlem hjælper du med at styrke vores fælles indsats for at opnå momsfritagelse, hvilket vil gavne hele branchen. Tilmeld dig i dag og vær med til at forme fremtiden for personlig træning i Danmark.