Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Vedtægter

1. NAVN OG HJEMSTED 

1.1. Foreningens navn er Personlig Træner Danmark (herefter kaldet “Foreningen”). 

1.2. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 

2. FORMÅL 

2.1. Foreningens formål er primært at organisere bedre vilkår for personlige trænere. Ligemeget om det er personlig træning udført som lønmodtager, selvstændig, bijob eller integreret i andre arbejdsfunktioner. 

2.2. PT Danmarks formål er at fungere som interesseorganisation for personer og virksomheder, der ernærer sig ved personlig træning. 

2.2.1. Personlig træning er her defineret som en en ydelse eller aktivitet, der rummer individualiseret vejledning i adfærdsændring, hvori rådgivning om fysisk træning indgår. Ydelsen kan godt rumme andre ting og den fysiske træning er al aktivitet, hvor der indgår kropslig bevægelse, der har til formål at fremme sundhed, udseende, livskvalitet eller præstationsevne. 

2.3. Formålet er at give hvervet større professionalisme, faglighed, troværdighed og gennemsigtighed. 

3. ETISK CHARTER 

3.1. PT Danmark definerer i sit Etiske Charter hvad rammerne er for en god praksis af hvervet som kost- og træningsvejleder, lige meget om det er fysisk, online eller en blanding og lige meget om det er til enkelt personer eller i småholdsform. 

3.2. Det etiske charter tegnes af bestyrelsen og kan ændres på bestyrelsesmøder ved flertalsbeslutning. 

3.3. Ved ændring af det etiske charter informeres medlemmer gennem PT Danmarks nyhedsbrev eller anden vej. 

4. MEDLEMSKAB 

4.1. Indmeldelse sker på Foreningens hjemmeside. Indmeldelse er først gældende, når medlemmet har betalt sit kontingent i henhold til punkt 3.2 eller 3.3. 

4.2. Man kan være medlem som privatperson, eller som virksomhed, der arbejder med personlig træning 

4.3. Upåagtet medlemsskabstype, forpligter man sig sig til at agere i overensstemmelse med PT Danmarks etiske charter. 

4.3.1. Hvis bestyrelsen bliver opmærksom på medlemmer, personlige, såvel som virksomheder, hvis ageren er ude af overensstemmelse med det etiske charter, udstedes ved førstegangsforseelser et “gult kort” og ved anden gang, ekskluderes medlemmet ved en enig bestyrelse på livstid. 

4.4. Personlig medlemskab 

4.4.1. Man kan være medlem af PT Danmark som privatperson

4.4.2. Medlemmer, der arbejder professionelt med kost- eller  træningsvejledning i en eller anden form, kan overgå til Registreret Personlig Træner medlemskab 

4.4.3. Nye Registrerede Personlige Trænere skal godkendes af Foreningens bestyrelse, før de kan opnå medlemskab. Herudover skal de kunne tilslutte sig Foreningens vedtægter og etiske charter for at kunne blive medlem af Foreningen. 

4.4.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves enten pr. måned, pr. kvartal eller pr. år. 

Månedsydelse: 125,00 DKK (1500,00 DKK om året) 

Kvartals ydelse: 350,00 DKK (1400,00 DKK om året) 

Årlig ydelse: 1200,00 DKK 

5. Studiemedlemsskab 

Nyuddannede EREPS-certificerede trænere og fra anerkendte  sundhedsfaglige institutioner kan indmeldes i PT Danmark gratis indenfor den første måned efter deres uddannelsesafslutning og med 6 måneders gratis medlemskab, hvorefter deres kontingent starter.

Denne ordning starter august 2022. 

5.1. Virksomhedsmedlemsskab 

5.1.1. Man kan også være medlem som virksomhed, hvor personlig træning udgør en del af virksomhedens produkter og der er mindst en RPT’er ansat. 

5.1.2. Medlemskabet koster 500,00 DKK i oprettelse Hvis et samlet brand består af forskellige virksomheder med separate CVR numre, skal de være medlem af PT Danmark hver især. Denne ordning træder i kraft september 2022. 

5.1.2.1. Som PT Danmark virksomhedsmedlem, bliver man repræsenteret på hjemmesiden med links og evt. tilknyttede trænere. 

5.1.2.2. Man forpligter sig til at opfordre tilknyttede trænere til at blive medlem af PT Danmark og videresende nyhedsbreve fra PT Danmark til dem, eller, med tilladelse, at videregive ansatte træneres mail adresser til PT danmark med henblik på nyhedsbreve. 

5.1.2.3. Man forpligter sig endvidere til at kontrollere at RPT’ere, der har virke i ens faciliteter, agerer i overensstemmelse med PT Danmarks etiske charter. 

5.2. Opsigelse, eksklusion og bindingsperiode 

5.2.1. Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis det handler illoyalt overfor Foreningen og/eller i modstrid med Foreningens formål. Eksklusion af et medlem skal besluttes af bestyrelsen. 

5.2.2. Hvis et medlem ønsker at melde sig ud af Foreningen, skal dette ske skriftligt til Foreningens bestyrelse eller kontaktmail  ([email protected]). Udmeldelse vil have virkning fra udgangen af indeværende valgte betalingsperiode (måned, kvartal eller år) 

5.2.3. Ved oprettelse af medlemskab binder man sig til 6 måneders medlemskab.

6. GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

6.1. Foreningens medlemmers beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. 

6.2. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og vedtægternes fastsatte grænser.

6.3. Foreningens generalforsamlinger skal afholdes på en adresse hvor bestyrelsen finder mest passende.Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af december måned. 

6.4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at mindst 1/2 af 

Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt det.

6.5. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail. 

6.6. Et medlem har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Kravet skal fremsættes overfor bestyrelsen, som afgør, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på  dagsordenen. 

6.7. Foreningens generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil. 

6.8. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen – og for den ordinære generalforsamlings vedkommende også årsrapporten – gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne. 

6.9. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virke i det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
  4. Fastsættelse af kontingent 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

7. GENERALFORSAMLINGENS STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET

7.1. Hvert medlem har 1 stemme. 

7.2. Et medlem har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på medlemmets vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. 

7.3. Et medlem kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af Foreningen kl. 10.00 dagen før generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af det enkelte medlem, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af medlemmet, samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. 

8. GENERALFORSAMLINGEN; DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

8.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 

8.2. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. 

8.3. Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. Protokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for Foreningens medlemmer. 

9. LEDELSE 

9.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 - 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand samt kasserer på et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

9.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9.3. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt. Dog skal der mindst afholdes mindst 1 møde i hvert kvartal. Formanden er herudover forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

9.4. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsen selv kan fastsætte deres forretningsorden og nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

10. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION 

10.1. PT Danmark skal ikke være overskudsgivende og der udbetales intet overskud. 

10.2. PT Danmark finansieres gennem medlemskontingent, virksomhedsaftaler og kickback fra rabatordninger forhandlet med tredjeparter. 

10.3. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. December.

10.4. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.

10.5. Foreningens regnskab føres af den kasserer, der også fører Foreningens medlemsregister. 

10.6. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes af kasseren og godkendes på den årlige generalforsamling. 

11. TEGNINGSREGEL

11.1. Foreningen tegnes af to menige bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. Uanset foranstående tegnes Foreningen dog af den samlede bestyrelse, hvis Foreningen ønsker at optage lån 

12. FORENINGENS MIDLER OG HÆFTELSE 

12.1. Alle midler som Foreningen ejer, måtte erhverve eller på anden lovlig måde komme i besiddelse af tilhører Foreningen.

12.2. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over nogen af Foreningens midler. I tilfælde af Foreningens opløsning, skal Foreningens midler fordeles som beskrevet i punkt 12. 

12.3. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med samtlige midler og aktiver som Foreningen ejer. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, har ingen personlig hæftelse for Foreningens forpligtelser eller noget krav rettet mod Foreningen. 

13. VEDTÆGTSÆNDRINGER

13.1. Ændring af Foreningens vedtægter kan vedtages på et generalforsamlingsmøde, når spørgsmålet er opført på dagsordenen og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af Foreningen stemmer derfor. 

13.2. Forslag til ændringer til vedtægter skal sendes til foreningens medlemmer og bestyrelse senest en uge før generalforsamlinger 

14. OPLØSNING

14.1. Beslutning om Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når spørgsmålet er opført på dagsordenen og vedtages af mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af Foreningen. Stemmer mere end halvdelen af samtlige stemmer for forslaget om opløsning af Foreningen, men der ikke opnås den påkrævede majoritet på 3/4 af samtlige stemmer, skal der inden for en periode på 30 dage indkaldes til en ny generalforsamling med forslag om opløsning af Foreningen. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget om opløsning af Foreningen gennemføres med simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. 

14.2. Hvis Foreningen opløses, skal de midler, der måtte være i Foreningen, tildeles en velgørende forening hvis formål er beslægtet med Foreningens. Forslag til foreninger, der lever op til denne betingelse, kan stilles til den generalforsamling, hvor opløsning af Foreningen også fremsættes. De midler, som tilfalder den pågældende almennyttige eller velgørende forening, skal anvendes til uddeling og ikke indgå i Foreningens grundkapital, medmindre midlernes karakter forhindrer dette. 

14.3. Således vedtaget på den ordinærer generalforsamling 11. juni 2022.