Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Vedtægter

1.    NAVN OG HJEMSTED
1.1.    Foreningens navn er PT Danmark (herefter kaldet “Foreningen”).
1.2.    Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.

2.    FORMÅL
2.1.    Foreningens formål er primært at organisere bedre vilkår for personlige trænere. Ligemeget om det er personlig træning udført som lønmodtager, selvstændig, bijob eller integreret i andre arbejdsfunktioner.
2.2.    PT Danmarks formål er at fungere som interesseorganisation for personer og virksomheder, der udfører personlig træning. 

2.2.1.    Personlig træning er her defineret som en ydelse eller aktivitet, der rummer individualiseret vejledning i adfærdsændring, hvori rådgivning om fysisk træning indgår. Ydelsen kan godt rumme andre elementer og  ved fysisk træning forstås al aktivitet, hvori der indgår kropslig bevægelse, der har til formål at fremme sundhed, udseende, livskvalitet eller præstationsevne.

2.3.    Formålet er at give hvervet større professionalisme, faglighed, troværdighed og gennemsigtighed.

3.    ETISK CHARTER
3.1.    Foreningen definerer i sit Etiske Charter, hvad rammerne for en god praksis er i forbindelse med hvervet som personlig træner, lige meget om det er fysisk, online eller en blanding og lige meget om det er til enkeltpersoner eller i småholdsform.
3.2.    Det etiske charter tegnes af bestyrelsen og kan ændres på bestyrelsesmøder ved flertalsbeslutning.
3.3.    Ved ændring af det etiske charter informeres medlemmer gennem Foreningen nyhedsbrev, eller anden vej.

4.    MEDLEMSKAB
4.1.    Indmeldelse sker via Foreningens hjemmeside. Indmeldelse er først gældende, når medlemmet har betalt sit kontingent, i henhold til punkt 3.2 eller 3.3.
4.2.    Man kan være medlem som privatperson, eller som virksomhed, der arbejder med personlig træning.

4.3.    Almindeligt, personlig medlemskab

4.3.1.    Man kan være medlem af PT Danmark som privatperson
4.3.2.    Medlemmer, der arbejder professionelt med kost- eller træningsvejledning i én eller anden form, kan overgå til Registreret Personlig Træner medlemskab.

4.4.    Registreret personlig træner medlemskab

4.4.1.    Nye registrerede personlige trænere (RPT) skal godkendes af Foreningens bestyrelse eller et af bestyrelsen nedsat udvalg, før de kan opnå medlemskab. Herudover skal de kunne tilslutte sig Foreningens vedtægter og etiske charter for at kunne blive medlem af Foreningen.
4.4.2.    Som registreret personlig træner, forpligter man sig til at agere i overensstemmelse med PT Danmarks etiske charter og indvilge i dopingtest hos Anti Doping Danmark som PT Danmark samarbejder med. Hvis bestyrelsen bliver opmærksom på RPT’ere hvis ageren ikke er i overensstemmelse med det etiske charter, vil de blive behandlet af bestyrelsen eller et af bestyrelsen nedsat udvalg, der vil beslutte passende sanktion, herunder om RPT’eren skal have frataget sin RPT certificering eller ekskluderes.
4.4.3.    Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves enten pr. Måned eller pr. kvartal.

Månedsydelse: 125,00 DKK (1500,00 DKK om året)
Kvartals ydelse: 350,00 DKK (1400,00 DKK om året)

4.5.    Studiemedlemsskab

4.5.1.    Studerende på EREPS akkrediterede uddannelser og/eller offentlige relevante videregående uddannelser kan opnå 50% på medlemskab undervejs i studiet samt op til ét år efter færdiggjort uddannelse.

4.6.    Virksomhedsregistrering og betaling for trænere

4.6.1.    Man kan også være registreret som virksomhed, hvor personlig træning udgør en del af virksomhedens produkter og der er mindst en RPT’er ansat.
4.6.2.    Registreringen koster 500,00 DKK i oprettelse. Hvis et samlet brand består af forskellige virksomheder med separate CVR numre, skal de være medlem af PT Danmark hver især.
4.6.3.    Som registreret virksomhed hos PT Danmark, bliver man repræsenteret på hjemmesiden med links til tilknyttede trænere.
4.6.4.    Man forpligter sig til at opfordre tilknyttede trænere til at blive medlem af PT Danmark og videresende nyhedsbreve fra PT Danmark til dem, eller, med tilladelse, at videregive ansatte træneres mail adresser til PT danmark med henblik på nyhedsbreve.
4.6.5.    Virksomheden kan vælge at betale PT Danmark medlemskab for trænere (uanset om træneren er ansat eller selvstændig) hvor PT Danmark afregner årligt med virksomheden.
4.6.6.    Man forpligter sig endvidere til at kontrollere, at RPT’ere, der har virke i ens faciliteter, agerer i overensstemmelse med PT Danmarks etiske charter.

4.7.    Opsigelse, eksklusion og bindingsperiode

4.7.1.    Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis det handler illoyalt overfor Foreningen og/eller i modstrid med Foreningens formål. Eksklusion af et medlem skal besluttes af bestyrelsen.
4.7.2.    Hvis et medlem ønsker at melde sig ud af Foreningen, skal dette ske skriftligt til Foreningens bestyrelse eller kontaktmail ([email protected]). Udmeldelse vil have virkning fra udgangen af indeværende valgte betalingsperiode (måned, kvartal eller år) 
4.7.3.    Ved oprettelse af medlemskab binder man sig til 6 måneders medlemskab.

5.    GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE
5.1.    Foreningens medlemmers beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. 
5.2.    Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og vedtægternes fastsatte grænser.
5.3.    Foreningens generalforsamlinger skal afholdes på en adresse, hvor bestyrelsen finder det mest passende. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af december måned. 
5.4.    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at mindst halvdelen af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt det.
5.5.    Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen.
5.6.    Ethvert medlem har ret til, at få et emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Kravet skal fremsættes over for bestyrelsen, som afgør, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
5.7.    Foreningens generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden, med mindre bestyrelsen giver tilladelse til det.
5.8.    Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen – og for den ordinære generalforsamlings vedkommende også årsrapporten – gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne.

5.9.    På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virke i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

6.    GENERALFORSAMLINGENS STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET
6.1.    Hvert medlem har 1 stemme. 
6.2.    Et medlem har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på medlemmets vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.
6.3.    Et medlem kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af Foreningen kl. 10.00 dagen før generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af det enkelte medlem, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af medlemmet, samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse.

7.    GENERALFORSAMLINGEN; DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL
7.1.    Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling og stemmeafgivning.
7.2.    På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.
7.3.    Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. Protokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for Foreningens medlemmer.

8.    LEDELSE

8.1.    Bestyrelse

8.1.1.    Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 - 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt kasserer på et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
8.1.2.    Som bestyrelsesmedlem forventes man at deltage i og bidrage aktivt til foreningens bestyrelsesarbejde. Såfremt man er begrænset af andre omstændigheder, forventes man at advisere bestyrelsen om ens fravær og senere deltagelse på ny.
8.1.3.    Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
8.1.4.    Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsordenen, når formanden skønner det nødvendigt. Formanden er herudover forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsen selv kan fastsætte deres forretningsorden og nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

8.2.    Advisory panel

8.2.1.    Foreningen etablerer et Advisory Panel fra 1. februar 2024. Dette panel skal bestå af 3 til 20 medlemmer, der repræsenterer en mangfoldighed af kommercielle aktører, idrætsforeninger og andre relevante interessenter inden for personlig træner-branchen. Medlemmerne vælges baseret på deres faglige dygtighed, erfaring og evne til at bidrage med værdifulde perspektiver til foreningens strategiske beslutninger.
8.2.2.    Advisory Panelets medlemmer rådgiver strategisk bestyrelsen og engagerer sig i dialog omkring foreningens etiske charter, selvom den endelige godkendelse af ændringer forbliver hos bestyrelsen. Medlemmernes opgave inkluderer også at fremme foreningens mål og håndtere fortrolige oplysninger.
8.2.3.    Panelet afholder regelmæssige møder med klare dagsordener, og medlemskab er tidsbegrænset med mulighed for fornyelse. Foreningen kan anmode medlemmer, der undlader at opfylde deres forpligtelser, om at træde tilbage.

9. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

9.1.    PT Danmark skal ikke være overskudsgivende og der udbetales intet
overskud.
9.2.    PT Danmark finansieres gennem medlemskontingent, virksomhedsaftaler, omsætning i forbindelse med afholdelse af events, samt donationer fra privatpersoner eller fonde.
9.3.    Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. December.
9.4.    Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
9.5.    Foreningens regnskab føres af den kasserer, der også fører Foreningens medlemsregister.
9.6.    Foreningens årsregnskab skal udarbejdes af kasserer og godkendes på den årlige generalforsamling.

10. TEGNINGSRELSE

10.1.    Foreningen tegnes af to menige bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. Uanset foranstående tegnes Foreningen dog af den samlede bestyrelse, hvis Foreningen ønsker at optage lån

11. FORENINGENS MIDLER OG HÆFTELSE

11.1.    Alle midler som Foreningen ejer, måtte erhverve eller på anden lovlig måde komme i besiddelse af tilhører Foreningen.
11.2.    Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over nogle af Foreningens midler. I tilfælde af Foreningens opløsning, skal Foreningens midler fordeles som beskrevet i punkt 12.
11.3.    Foreningen hæfter for sine forpligtelser med samtlige midler og aktiver som Foreningen ejer. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, har ingen personlig hæftelse for Foreningens forpligtelser eller noget krav rettet mod Foreningen.

12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

12.1.    Ændring af Foreningens vedtægter kan vedtages på et generalforsamlingsmøde, når spørgsmålet er opført på dagsordenen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af Foreningen stemmer derfor.
12.2.    Forslag til ændringer til vedtægter skal sendes til foreningens medlemmer og bestyrelse senest en uge før generalforsamlinger

13. OPLØSNING

13.1.    Beslutningen om Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når spørgsmålet er opført på dagsordenen og vedtages af mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af Foreningen. Stemmer mere end halvdelen af samtlige stemmer for forslaget om opløsning af Foreningen, men der ikke opnås den påkrævede majoritet på 3/4 af samtlige stemmer, skal der inden for en periode på 30 dage indkaldes til en ny generalforsamling med forslag om opløsning af Foreningen. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget om opløsning af Foreningen gennemføres med et simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.
13.2.    Hvis Foreningen opløses, skal de midler, der måtte være i Foreningen, tildeles en velgørende forening hvis formål er beslægtet med Foreningens. Forslag til foreninger, der lever op til denne betingelse, kan stilles til den generalforsamling, hvor opløsningen af Foreningen også fremsættes. De midler, som tilfalder den pågældende almennyttige eller velgørende forening, skal anvendes til uddeling og ikke indgå i Foreningens grundkapital, medmindre midlernes karakter forhindrer dette.
13.3.    Således vedtaget på den ordinærer generalforsamling 27. oktober 2023.