Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Privatlivspolitik

Privatlivsbetingelser

1. PT Danmarks privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan PT Danmark behandler dine personoplysninger som led i dit medlemskab, eller hvis du abonnerer på vores tjenester, bruger vores hjemmeside eller andre digitale tjenester.

I PT Danmarks privatlivspolitik kan du læse om, hvordan PT Danmark håndterer dine personoplysninger, og hvordan vi bruger oplysningerne til at tilpasse og forbedre vores services.

 

2. Formål med behandlingen og juridisk grundlag for behandlingen

Vi behandler dine oplysninger som led i dit medlemskab af PT Danmark eller i forbindelse med, at du som medlem, nyhedsbrev abonnent eller ikke-medlem efterspørger en af foreningens tjenester, eller ved at du besøger vores hjemmeside.

Behandlingen af oplysningerne sker til forskellige formål, og der er forskelligt juridisk grundlag for behandlingen af oplysningerne.

 

2.1 Formål: Medlems-administration

Der henvises til foreningens vedtægter.

 

3. Frivillighed

Når du melder dig ind eller anmoder om PT Danmarks tjenester/services giver du dit samtykke til, at PT Danmark må indsamle, behandle og opbevare de personoplysninger du har givet om dig ved indmeldelsen eller i forbindelse med levering af vores tjenster/services. Konsekvensen af, at du ikke giver tilladelse til indsamling, behandling og opbevaring af personoplysningerne vil være, at PT Danmark ikke kan varetage formålene som beskrevet i foreningens vedtægter, herunder at vi i udgangspunktet ikke kan varetage dine medlemsinteresser og konkret rådgive dig.

 

4. Indsamling af oplysninger

Personoplysningerne indsamles på følgende måde:

Oplysninger, som du giver os, f.eks. i forbindelse med din indmeldelse, ved henvendelse i en konkret sag, eller når du tilmelder dig aktiviteter eller køber produkter af PT Danmark eller samarbejdspartnere mv.

Oplysninger, som vi får, når du bruger vores tjenester. Vi indsamler oplysninger om de tjenester, som du bruger herunder, hvordan du bruger dem. Vi henviser også til vores information om cookies.

Oplysninger, som vi får fra andre. I enkelte tilfælde kan vi få oplysninger fra f.eks. din tillidsrepræsentant, din arbejdsgiver, offentlige myndigheder eller lign.

 

5. Videregivelse af personoplysninger

PT Danmark videregiver kun dine personoplysninger, når lovgivningen eller administrationen af dit medlemskab kræver det, herunder for at sikre, at PT Danmark kan arbejde i overensstemmelse med medlemsbetingelserne (vedtægterne og den etiske charter). PT Danmark kan give organisationer som PT Danmark har samarbejdsaftale med adgang til personoplysninger om PT Danmarks medlemmer. PT Danmark kan også videregive dine personoplysninger, hvis du konkret har givet dit samtykke til videregivelsen.

 

6. Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Ved din indmeldelse i PT Danmark, giver du dit samtykke til, at PT Danmark må behandle videregive personoplysninger såsom navn, adresse, kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer), CPR-nummer, uddannelse, stilling, arbejdsplads og bankoplysninger m.v., til brug for varetagelsen af dit medlemskab, til brug for distribution af medlemsinformation og til brug for orientering om aktuelle medlems- og kursustilbud.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke har det virkning fra tidspunktet for tilbagekaldelsen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage skal du kontakte PT Danmark på [email protected].

Konsekvensen af, at du tilbagekalder dit samtykke til behandling og videregivelse af personoplysninger som navn, adresse mv., jf. ovenfor, vil være, at PT Danmark ikke kan varetage formålene nævnt ovenfor, herunder at vi i nogen tilfælde ikke kan varetage dine medlemsinteresser og konkret rådgive dig, hvorfor det medfører annullering af dit medlemskab.

 

7. Brug af databehandlere

Nogle af dine personoplysninger overfører vi til vores databehandlere, for eksempel systemleverandører, som behandler og opbevarer dine personoplysninger på vegne af og efter instruks fra PT Danmark. PT Danmark indgår løbende databehandleraftaler med vores databehandlere og påser, at disse databehandlere håndterer de opbevarede data i henhold til gældende regler på området.

 

8. Overførsel til modtagere i tredjelande

PT Danmark anvender databehandlere uden for EU/EØS. Anvender vores leverandører underdatabehandlere uden for EU tillader vi kun dette, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland, eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti (for eksempel anvendelse af Kommissionens standardkontrakter).

 

9. Opbevaringsperiode

Vi gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det/de enkelte formål. Som hovedregel gemmer vi dine oplysninger så længe, du er medlem af PT Danmark. Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter som udgangspunkt oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. Medlemmer som er (eller tidligere har været) tilmeldt den Registrerede Personlig Træner ordning hos PT Danmark kan blive registreret hos vores databehandler, Anti Doping Danmark (ADD). Data registreret hos ADD følger ADD’s regler for slettefrister. ADD’s slettefrister fremgår af ADD’s privatlivspolitik.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Nyhedsbrev abonnent: Vi sletter dine oplysninger når du framelder dig nyhedsbrevet.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

10. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder (på de vilkår og med de undtagelser, der følger af lovgivningen):

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Det er gratis at få indsigt i dine oplysninger første gang, herefter tages et gebyr for arbejdet.

Ret til besigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Gør du indsigelse, betyder det ikke nødvendigvis, at din indsigelse tages til følge, men PT Danmark vil altid tage din indsigelse under overvejelse. Imødekommes indsigelsen ikke, vil dette være begrundet.

Du kan læse mere i dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

11. Sikkerhedsforanstaltninger

PT Danmark opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt og i henhold til gældende lovgivning.

Vi har i foreningerne implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de komme til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi har bl.a. etableret procedurer og tekniske løsninger for at sikre at kun relevante medarbejdere og samarbejdspartnere hos PT Danmark eller har adgang til dine personoplysninger, samt at dine personoplysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt.

PT Danmarks sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt, og under hensyntagen til dine rettigheder. 

 

12. Ændring af privatlivspolitikken

Vi opdaterer løbende denne privatlivspolitik og offentliggør den til enhver tid gældende version på ptdanmark.dk

 

13. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte:

PT Danmark
Nannasgade 28
2200 København
E-mail: [email protected]

 

14. Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet over PT Danmarks behandling af dine personoplysninger. Du kan bl.a. klage over, 

  • at du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt
  • der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig på internettet
  • der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig

Læs mere om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet her.

 

Privatlivspolitik Version 1.
Publiceret d. 20 Maj 2021

Privatlivspolitikken opdateres løbende.