Moms - Hvordan håndterer vi det?

For få dage siden markerede vi 2 år siden lanceringen af PT Danmark. At vi stadig er her i dag, er vi dybt taknemmelige for. Mange af jer medlemmer meldte sig nemlig ind i juni 2020 – og betalte for ét helt år. Derfor var vi meget spændte på, om mange ville melde sig ud nu, hvor medlemskabet skulle fornyes for flere af jer – velvidende at PT Danmarks eksistens stadig ikke er super udbredt. Det er enormt bestyrkende i vores frivillige arbejde, når næsten alle fortsætter støtten og medlemskabet. Så tak for tilliden og troen på en fremtid for PT branchen.

I lyset af den fortsatte støtte ønsker vi at tage fat på et emne, der er af stor betydning for os alle: Momsen.

Som mange af jer ved, er der mange usikkerheder og ubesvarede spørgsmål omkring dette emne, og vi ønsker at give jer en opdatering på den aktuelle situation.

Polistisk beslutning. Det er politisk besluttet at fitness ikke længere skal tælle som “undervisning” og dermed kan benytte sig af den medfølgende momsfritagelse. Eller mere korrekt formuleret, så er det noget som SKAT har besluttet som en konsekvens af en tysk EU-dom og politikerne har besluttet ikke at ville gribe ind i dette, på trods af at de har muligheden for det.

Borgerforslaget. Der var også blevet samlet over 51.000 stemmer ind til et borgerforslag om lave et politisk indgreb, der skulle sikre momsfritagelsen fremadrettet, men vanen tro skete der ikke så meget ved behandlingen af det. PT Danmark mener jo at personlig træning er jo noget andet og mere end bare fitness og meget tættere på at udgøre reel undervisning i den forstand som det var tænkt i den del af momsloven der sikrer undervisning fritagelse, og som fitness har været under. Derfor mener vi også at personlig træning burde behandles anderledes end resten af fitness sektorens ydelser.

Hvornår kommer MOMSen?

Der er ikke kommet nogle udmeldinger om, hvornår momsen bliver rullet ud til personlige trænere. Styresignalet der skal sætte rammerne for SKATs behandling er ikke færdigbehandlet endnu. I udgangspunktet fungerer det sådan at styresignaler træder i kraft 6 måneder efter de er færdigbehandlet, dog har der historisk været nogle få undtagelser på det med de 6 måneder. Men al den stund at vi nu er efter d. 30. Juni 2023, så er det mest sandsynlige scenarie, at MOMSen først kommer et stykke inde i 2024.

Du kan holde øje med behandlingen af styresignalet på denne adresse hos SKAT, hvor alle nye meddelelser vedrørende styresignaler offentliggøres. Vi holder naturligvis også selv øje.

Hvor stor en del af regningen kommer vi til at sende videre til forbrugerne af personlig træning?

Når træningsydelser skal pålægges ekstra 25% er det åbenlyst at det hele eller noget af denne regning skal sendes videre til forbrugerne, men hvor meget bliver det egentlig?

Som personlig træner skal man betale lønsumsafgift på godt 4% af momsfrie aktiviteter i forvejen, så afgiftsstigningen er til at starte med på ca. 21%.

Derudover kan man kun trække MOMS fra på sine udgifter, svarende til den andel af sine indtægter, der er pålagt MOMS. Så hvis man udelukkende har haft MOMSede indtægter, vil man slet ikke kunne få refunderet noget af MOMSen på udgifter til f.eks. til husleje, hjemmeside osv. Det betyder at når man som PT’er bliver pålagt at skulle MOMSe sine indtægter, så vil man også kunne få refunderet mere udgifts MOMS, hvilket bringer tallet længere ned end de 21%, afhængig af hvor store udgifter man har.

Så selvstændige personlige trænere med lave udgifter, f.eks. Indlejere, der kun betaler en indleje og omkostninger til hjemmeside og bogholder, vil formentlig sende 17-19% videre til deres klienter.

Studios med flere trænere og større faste omkostninger til et større lejemål, vand, varme, el vil kunne refundere meget mere udgiftsMOMS og der vil det være 12-17% der skal sendes videre til kunderne. For egentlige fitnesscentre med store udgifter til lokaler og hvor en væsentlig del af aktiviteterne i forvejen er MOMSede vil ekstraprisen der skal sendes videre til kunderne være lavere endnu.

Vi arbejder på en artikel med nogle mere konkrete modelberegninger, så læsere lettere kan vurdere hvor deres egen forretning er henne i forhold til modellerne.

Hvilke muligheder er der for at undgå momsen som personlig træner?

Nu hvor der er udsigt til at MOMSen kommer og rammer personlige trænere, hvilke mulige skridt er der så at tage?

RAB ordning. En mulighed som vi allerede ved at flere personlige trænere overvejer at benytte sig af, er at kunne fastholde momsfritagelsen ved at blive Registrerede Alternative Behandlere (RAB). Alternative behandlere under RAB ordningen kan nemlig levere MOMSfrie ydelser under reglen om “anden sundhedspleje”. Sundhedsfaglige aktiviteter i udgangspunktet MOMSfrie, men forudsætter normalt autorisationsgivende uddannelse. Det giver RAB ordningen en undtagelse for. Fra vores perspektiv virker det sært at massører og akupunktører kan levere MOMSfrie ydelser under denne regel, hvis man som personlig træner ikke kan…

Hvis man vil gå RAB-vejen, kræver det at man gennemfører en uddannelse godkendt til formålet. For en personlig træner kunne en kropsterapeutuddannelse eller en anerkendt massøruddannelse give mening. Det vil koste i omegnen af 200.000 og et par år. Men det vil formentlig også betyde at man udover at stryge momsen, kan tage 2-400 kroner mere i timen for sine ydelser, så hvis man normalt har taget gennemsnitligt 700 i timen for PT, og ville være tvunget til at lave det om til 560 plus moms, og i stedet kan tage gennemsnitligt 1000 kroner i timen uden moms, ville det tage ca 450 timers PT at forrente. Det er altså en helt gangbar løsning, hvis man har tænkt sig at blive indenfor området af vejledning i mange år og ikke har noget problem med at blive associeret med alternative behandlere.

RPT ordning? Vi forsøger i PT Danmark også at afsøge, om der kan findes en tilsvarende ordning for Registrerede Personlige Trænere parallelt med registreret alternativ behandler ordningen. Momsloven giver faktisk mulighed for det, og den mulighed har vi tænkt os at bruge nogle kræfter på at eftersætte i det næste års tid.


Ekstra læsning og kilder:

B 10 Forslag til folketingsbeslutning om ikke at indføre momspligt på undervisning (borgerforslag)
https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/b10/index.htm 

Åbent samråd om moms på fitness og investeringsforeninger.
Ministeren er blevet bedt om at redegøre for, om han finder det rimeligt og udtryk for god regeringsførelse, når Skatteministeriet gennem et såkaldt styresignal gennemfører en ændring af momsfritagelsen for motion, når et flertal i Folketinget netop har forkastet en tilsvarende stramning for kunstnermoms, jf. L 106.
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SAU/kalender/62278/samraad.htm

Lovens definition af Alternativ behandling:
“Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, 
Lovens formål
§ 1. Lovens formål er at indføre en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling.
Stk. 2. En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.”
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/351

Regler om MOMSfritagelse ved “anden egentlig sundhedspleje”
D.A.5.1.5 Anden egentlig sundhedspleje
https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1946964

Den nye praksis træder tidligst i kraft senest 6 måneder efter det endelige styresignal er offentliggjort, hvis praksisændringen samlet set er til ulempe.
https://www.ey.com/da_dk/tax/udkast-til-praksisandring-momsfritagelse-for-skoleundervisning-andres

Til Folketinget–Skatteudvalget
Hvornår forventes styresignalet om praksisændring for momsfritagelse af undervisning atskulle have virkning fra? …
Styresignaler sendes i høring med henblik på, at Skattestyrelsen får bemærkninger til denpåtænkte praksisændring. Når Skattestyrelsen har færdigbehandlet et styresignal, offentlig-gøres det endeligt. Skærpende styresignaler - som nærværende styresignal - har som ho-vedregel virkning 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelige styresignal, mens lem-pende styresignaler som udgangspunkt har virkning straks og giver mulighed for at søgefor meget betalt moms tilbage
https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/b10/spm/2/svar/1928497/2657658/index.htm