Momsfri PT køreplan (og PT som en sundhedsydelse)

Personlige trænere står overfor en skillevej. Vi står overfor den største mulighed nogensinde for at kvalitetssikre vores branche og samtidig opnå status som en momsfri sundhedsydelse for personlig træning. Er vi klar til at stå sammen?

En brancheorganisation bliver først vigtig, når den kan gøre en forskel for medlemmer og branchen. Stormødet d. 8. marts var et vendepunkt, hvor vi dels præsenterede vores plan for at få etableret en ordning der vil gøre det muligt at levere momsfri personlig træning og dels stak en hånd ud til de kritikere der er af PT danmark projektet.

Vi kan komme frem til at kunne levere momsfri PT ved at få etableret en Registreret Personlig Træner under hvilken PT, eller i hvert fald nogle former for PT, betragtes som sundhedsydelser og derfor er momsfritaget. Umiddelbart lyder det svært tilgængeligt, men vi har faktisk et nærliggende fortilfælde i form af Registreret Alternativ Behandler (RAB) ordningen, under hvilken registrerede alternativ behandlere kan levere mange former for alternativ behandling som momsfrie sundhedsydelser. Det er utroligt mærkeligt, at man kan udføre akupunktur eller lydhealing som momsfri sundhedsydelse, når man ikke kan det samme med individualiseret træningsvejledning (PT). Dét er et argument de fleste kan forstå.

Der har været mange der har været kritiske overfor dele af PT danmarks etiske charter og opfattet det som overdrevet restriktivt og smagsdommeri. Dem ønsker vi at indlede dialog med for at have løsnet de dele af de etiske charter, som virker for snærende. Det etiske charter er nemlig ikke skåret i sten, men noget der kan ændres løbende og noget som vi gerne vil ændre løbende, efter behov. På stormødet startede vi som et af de første trin i denne proces også en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spurgte fremmødte til deres holdning til de forskellige dele af det etiske charter.

Vi har i PT danmark sat alle andre aktiviteter på pause for at kunne fokusere på arbejdet for momsfri PT. Projektet skal løftes i samarbejde med SMV Danmark, der skal stå for den politiske interessevaretagelse på Christiansborg. Af samme grund er vi også ved at melde PT danmark ind i SMV danmark og derudover rejse penge til den politiske interessevaretagelse. 

Vi har lige nu de perfekte forudsætninger for at lykkes med momsfri PT:

  • PT danmark rummer de faglige kompetencer: Vores netværk, viden, vedholdenhed og frivillige engagement fejler intet. Vi kan løfte opgaven - men vi skal være flere medlemmer!
  • Samfundet efterspørger forebyggende træning: Der er stigende anerkendelse af træning som forebyggelse og behandling. Der er øget politisk fokus på egenomsorg, fordi sundhedsvæsenet ikke kan følge med, borgerne og flere af forsikringsselskaberne er begyndt at købe PT ydelser.
  • SMV Danmark er klædt på til opgaven: Med deres ekspertise inden for politiske interessevaretagelse, inkluderer succeser som tilladelse til indendørs træning tidligere under coroona, er de en uvurderlig partner.

Meld jer ind!

Denne sag er for fællesskabet – derfor denne opfordring til alle trænere, studio-ejere, og arbejdsgivere. Meld jer ind! Meld jeres ansatte ind eller gør en indsats for at de bliver medlem. Støt yderligere hvis I kan når støtte-kontoen åbner. Moms på PT er meget dyrere for trænere end medlemskabet i PT danmark.

Nu er det tid til at handle, ikke at vente.

Bliv medlem: https://ptdanmark.dk/register

Tilmeld virksomheden: Kontakt [email protected]. Som arbejdsgiver må du gerne betale medlemskabet for andre trænere. Læs mere om tilmelding for virksomheder.

Herudover forventer vi at åbne en støttekonto i juni måned.

Planen i steps

Til stormødet blev der efterspurgt en lidt mere konkret køreplan og budget for projektet med at nå frem til momsfri PT og selvom det kan være svært at gøre eksakt, forstår vi naturligvis det bagvedliggende behov.
Efter stormødet viste der sig nogle skattemæssige udfordringer ved de nye medlemsskabsstrukturer, som vi skulle have afklaret, før vi kunne indmelde interesserede medlemmer. Det har vi fået styr på nu, så vi kan indmelde folk. Det er en forudsætning for at komme videre, da SMV danmark, der skal forestå den politiske interessevaretagelse, skal bruge penge for rent faktisk at kunne gøre det. 

1. Meld jer ind!

Vi skal have 150 medlemmer indenfor de næste måneder hvorefter indsatsen kan begynde.

Det endelige mål er 250 medlemmer. Vi kommer til at holde alle opdateret omkring hvor langt vi er fra at nå i mål via nyhedsbreve og SoMe opslag.

Budgetmål er indsat nederst i dette opslag.

2. Visionen skal oversættes til lovsprog

Samtidig skal vi have lavet en færdig oversættelse af vores vision for momsfri PT til lovsprog. Vi skal have afklaret hvordan vi kan nå i mål med de målsætninger vi har, dvs. hvilke love og praksisser i embedsværket eller styrelser, der skal ændres for at kunne realisere dem. Det er ultimativt også det, der afgør, hvilke politikere og embedsfolk vi skal koncentrere kommunikationen om. Denne fase er vi allerede relativt langt i.

3. Analyse - Hvem mener hvad om hvad?

I analysefasen skal vi have afklaret hvordan det politiske landskab ser ud. Hvad mener de enkelte politikere og partier om det her og kan vi finde nogle kandidater til at bære sagen politisk?

4. Udarbejdelse af politisk materiale

Med afsæt i analysefasen udarbejdes et politisk materiale, der i meget klart sprog beskriver, hvad det er vi ønsker ændret, hvad fordelene ved det ville være og hvad udfordringerne ved det er. De skal udgøre de vigtigste talking points ifm. med den efterfølgende politiske kampagne. Om alt går vel, starter denne del af arbejdet i efteråret 2024.

5. Politisk kampagne og arbejde

Den politiske kampagne er det egentlige arbejde, hvor vi skal forsøge at samle nok politikere, der er venligt stillede overfor sagen til at vi kan få skubbet sagen helt frem til kanten af bordet på Christiansborg, så der kan blive truffet en beslutning. Inden da skal det behandles i de relevante udvalg. Denne del af arbejdet er det, der er sværest at give et bud på hvordan virker. Der kan dumpe andre politiske sager, eller folketingsvalg ind af brevsprækken, som kaster det hele til højre. Men vi tilstræber at kunne nå et resultat i løbet af 2025.

Dbh bestyrelsen 

Igen det her er en opfordring til dig som arbejder i PT branchen. Meld dig ind. Hjælp ved at støtte kampen her.

Bilag: Budget, april 2024 (klik her for PDF)

Kommentar til budget: For at nå i mål kræver det at vi i fællesskab gør en indsats og opfordrer kollegaer til at overveje et medlemskab.

Det er også kritisk, at arbejdsgivere tilmelder deres trænere. Jo færre ressourcer vi bruger på at rekruttere nye medlemmer, desto mere energi kan vi anvende på det politiske arbejde. Uden tilstrækkeligt mange medlemmer, vil vi ikke være i stand til at opnå momsfri personlig træning i Danmark. Vi opfordrer derfor kæder og studios til at få tilmeldt deres trænere. Kæderne tilskyndes til at iværksætte interne kampagner, der er målrettet mod deres trænere, og som minimum at videresender opslag og nyhedsbreve fra PT Danmark.